Pályázat

 Home / Mentorprogram / Pályázat

 

sz2020

2017. 09. 06.

 

Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

JÓTETTEKRE VAGYUNK TEREMTVE!

 

Elkezdődött 2017. szeptember 1-én a „Mentorprogram az Észak-alföldi régió koraszülöttjei részére” című projekt megvalósítása. Ennek során valósul meg 3 mentorház létrehozása; a mentorképzés mód-szertanának kidolgozása, mentorok képzése; szakmai konferenciák, workshopok szervezése, szakem-berek számára érzékenyítő tréningek tartása, a régióban érintett koraszülötteknek és családjainak a mentorhálózaton keresztül programok biztosítása. A projekt részét képezi 5 db szakkönyv és 18 db tájékoztató anyag megjelentetése; szakmai videók, kisfilmek készítése; készségfejlesztő, online alapú játékok fejlesztése; módszertani ajánlások megírása. Az EFOP-1.2.10-16-2016-00003 számú projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Magyar Állam és az Európai Unió 610.52 millió Ft támogatásban részesíti. 

 

A program átfogó célja, hogy az Észak-alföldi régióban az elmúlt hét évben világra jött koraszülötteknek és családjaiknak segítő kezet nyújtson. Ennek keretében Az Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány lehetőséget kapott arra, hogy kiépítsen egy mentorokból álló hálózatot. A hálózat központjai Debrecenben, Nyíregyházán és Szolnokon működtetett mentorházakban lesznek. A projekt fő feladata a fejlesztéshez való hozzáférés és a gyermekközösségbe való befogadás elősegítése. A családok átfogó támogatást kapnak az őket érintő nehézségek feldolgozásához, melyben a mentorok tanácsadóként kísérik az érintetteket, segí-tenek a gyermekek speciális igényeire válaszolni. Küldetésük, hogy a koraszülött gyermekekben, a „tenyér-nyi csodákban” rejlő képességeket kibontakoztassák, és a bennük rejlő tehetséget mindenki számára látha-tóvá tegyék.

A projekt további célja a koraszülött gyermekekkel foglalkozó szakemberek szemléletmódjának formálása, érzelmi teherbíró-képességének erősítése. 

A három év alatt számos konferenciát, családi programokat, és színes rendezvénysorozatot valósítanak meg, melyek elősegítik a családok összetartozásának megélését, a sorstárs segítés és az önkéntes munka örömét. 

Ezen alkalmak mellett kiadványaik is hozzájárulnak ahhoz, hogy a legmodernebb fejlesztő módszerek min-denki számára elérhetővé váljanak. A modern kor kihívásainak megfelelően kidolgozott szakmai és ismeret-terjesztő tartalmaik elektronikus formában is, ingyenesen hozzáférhetővé válnak.

Az alapítvány eddigi tevékenységében önkéntesek segítették az érintetteket, de a most induló projekt 34 ember számára teremt állandó munkalehetőséget. A projekt fentiekben megfogalmazott céljait elhivatott szakembergárda valósítja meg: koraszülött ellátásban dolgozó orvosok, pszichológusok, pszichiáter, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, nyelvtanárok, egyetemi oktatók és informatikusok. A pályázati program lehetővé teszi, hogy kiszélesíthessük tevékenységünket, jobban elérjük a családokat, konkrét se-gítséget nyújtsunk mind a családoknak, mind a szakembereknek.

Együttműködő partnerek a régió valamennyi koraszülött intenzív osztálya, valamint a római katolikus, görög katolikus és a református egyház. A projekt 2020 augusztusában zárul.

 

 

A projektről bővebb információ a koraszulottekert.hu oldalon olvasható, vagy Dr. Horváth András Zsolt szakmai vezetőtől kérhető. Email-elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Jótettekre vagyunk teremtve!
„Mentorprogram az Észak-alföldi régió koraszülöttjei részére”

 

Kedvezményezett neve: Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány

Projekt címe: "Jótettekre vagyunk teremtve" – Mentorprogram az Észak-alföldi régió koraszülöttjei részére

Projekt azonosítószám: EFOP-1.2.10-16-2016-00003

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.09.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.08.31.

A Projekt összköltsége 610 524 595 Ft, azaz hatszáztízmillió-ötszázhuszonnégyezerötszázkilencvenöt forint.

 

A projekt megvalósíthatósági tanulmányának néhány részlete:

„A koraszülési ráta országok és etnikumok között is nagy eltéréseket mutat, 5-18% között változik. Világviszonylatban évente 1 millió koraszülött meghal. A túlélők között nagy arányban vannak tanulási nehézséggel, látás és hallásképesség csökkenéssel élő gyermekek. A legmagasabb koraszülési frekvenciával (15-18%) 8 afrikai országon kívül Pakisztán és Indonézia bír (WHO 2015 adat). Európában 5-12% között változik az előfordulás, a legalacsonyabb rátája (5-6%) a skandinávoknak és Litvániának van (WHO 2012 adatok alapján). Magyarországon 1990 és 2011 között nem volt érdemi javulás, a gyermekek 7-9 % jött világra koraszülöttként. Ennek ellenére sikerült 14-ről 7 ezrelékre csökkenteni a születés körüli halandóságot, ami főleg a neonatológiai ellátás fejlődésének és a koraszülött intenzív osztályok tevékenységének és színvonalának köszönhetők. Hatalmas siker, hogy az ezt követő négy évben, 2015-re a perinatális halandóság tovább csökkent 4,6 ezrelékre, ami már európai viszonylatban is jónak számít. Ehhez fontos hozzátennünk azt az adatot, hogy 2011-ben a szülés körüli időszakban meghalt újszülöttek 76%-a koraszülött volt (KSH adat, 2012). Az Észak-Alföldi régió megyéiben 2011-2015 közötti időszakban a koraszülöttségi ráta az országos átlagot meghaladta.

A koraszülöttséghez kapcsolódó mortalitási mutatókhoz hasonlóan a morbiditási adatok is megdöbbentőek. A legsúlyosabb utóbetegségek az agyvérzéshez kapcsolódó idegrendszeri károsodás, a koraszülött vakság és a koraszülött krónikus tüdőbetegsége. Ezek mellett számos más szerv is károsodhat, így relatíve gyakori a halláskárosodás, a bélelhalásból származó felszívódási zavar és a krónikus vesekárosodás is.

A hosszú távú kimenetel felmérésénél leggyakrabban vizsgált képességek a mozgás, az érzékszervek (látás, hallás) illetve a kognitív funkciók, beleértve a nyelvi képességeket is. Ezek mellett nagyon fontos paraméter a viselkedési mintázat felmérése is, mivel a koraszülöttek között sokkal gyakoribb az autisztikus spektrum előfordulása.

Mintegy másfél évtizede, hogy a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának neonatológusai által életre hívott és a jelen támogatási kérelmet benyújtó Újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért Alapítvány tagjai, önkéntes segítői felismerték mindazon problémákat, amelyek sok esetben lehetetlenné teszik, de legalábbis megnehezítik a Szülészeti Klinikáról és a régió PIC III intézményeiből vagy más szülészetekről kikerült koraszülöttek korai fejlesztésének kellő időben történő megkezdését és folytatását. Ezek a tényezők nem ritkán nemcsak az intervenciót, de magának a problémának felismerését és ennek tudatosulását is megnehezítik. Az érintett családokban nagyon gyakran működésbe lépnek mindazok az elhárító mechanizmusok, amelyek elodázzák a szembesülést a koraszülöttséggel járó következményekkel és ezzel behozhatatlanná válik a korai intervenció elmaradása miatti hátrány.

A fenti problémák enyhítését megcélozva, másfél évtized óta arra törekednek az Alapítvány tagjai, segítői, hogy saját tudásbázisukat gyarapítva, a nemzetközi és hazai tapasztalatokat akkumulálva, rendszeres és komplex támogatásban részesítsék a látókörükbe került koraszülöttet nevelő családokat. Ennek a szakorvosokból, ápolókból, pedagógusokból, pszichológusokból, mentálhigiénés szakemberekből álló teamnek önkéntes munkával sikerült a szerény pénzügyi forrásai ellenére támogatásban részesíteni a DE Klinikai Központ koraszülöttjeit. Emellett évek hosszú sora óta szakmai programokkal, workshopokkal, belső képzésekkel, informális együttműködések kezdeményezésével, önsegítő csoportok szervezésével segítették a koraszülötteket és családjaikat.

Ez a jól összekovácsolt, multidiszciplinális csapat képezi a gerincét, szakmailag képzett, a probléma iránt érzékeny, a megoldási lehetőségeket több egyeztetésen átbeszélő humán erőforrását jelen projektnek.

A fenti probléma-leírás alapján a koraszülött mentori tevékenység és mentorháló létrehozása ún. mentorházakat feltételez. Ilyenek jelenleg nem állnak rendelkezésre, ezért az Alapítvány a pályázat keretében megteremti a mentorhálózat működéséhez elengedhetetlen mentorházak hálózatát is, kialakítja azokat a megfelelő helyiségekkel, informatikai és egyéb eszközökkel felszerelt épületeket, amelyek lehetővé teszik a szakszerű és elmélyült mentori munkát.

 

Projekt megvalósításának helye:

Magyarország, Észak-alföldi Régió

 

A projekt összefoglaló leírása, a projekt keretében megvalósul:

I.              Mentorhálózat kiépítése és szakszerű működtetése:

 

 • koraszülött gyermekeket nevelő családok mentorhálózatának kiépítése

 • a koraszülött mentor tevékenység módszertani ajánlásainak elkészítése, folyamatos fejlesztése

 • a mentorképzések felépítésének és módszertanának pontos kidolgozása

 • a mentori felkészítést és munkát segítő digitális és nyomtatott szakanyagok, segédletek kidolgozása, elérhetővé tétele

 • mentorképzések és mentor-továbbképzések megvalósítása

 • a mentorprogram megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér kialakítása (mentorház)

 • a mentorprogram megvalósításához szükséges informatikai háttér megteremtése

 • hatásvizsgálatok, hatástanulmányok készítése; mind a mentori tevékenység, mind a mentorképzés minőségellenőrzése és fejlesztése


II.            A mentori tevékenységekben hangsúlyozottan jelennek meg:

 

 • a koraszülött gyermekek fejlesztését és jóllétét támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférések elősegítése, ezek biztosítása

 • koraszülött gyermeket nevelő családok részére ismeret, kompetenciafejlesztést eredményező programok szervezése és megvalósítása

 • rendezvények szervezése (konferenciák, workshopok) a koraszülött családok mentorálásához kapcsolódóan

 

III.           A mentorhálózat céljait elősegítő társadalmi környezet facilitálása:

 • koraszülöttek ellátásában dolgozó egészségügyi szakemberek részére ismeretterjesztő és érzékenyítő programok szervezése és megvalósítása

 • másodlagos szocializációs színtéren jelenlévő szakemberek, valamint ezen pályákra készülő (jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók) és nevelőszülők (vagy nevelőszülői feladatokat vállalók) részére ismeretterjesztő és érzékenyítő programok szervezése és megvalósítása

 

IV.          A fenti tevékenységekhez kapcsolódó, a Projekt által kifejlesztésre kerülő eszközök, produktumok:

 • szemléltető anyagok, tájékoztatók készítése és rendelkezésre bocsátása

 • videók, kisfilmek készítése a koraszülöttségről

 • szakkönyvek írása, fordítása és megjelentetése

 • készségfejlesztő, online alapú játékok fejlesztése

Jótettekre vagyunk teremtve!

 

Elkezdődött 2017. szeptember 1-én a „Mentorprogram az Észak-alföldi régió koraszülöttjei részére” című projekt megvalósítása.

A program átfogó célja, hogy az Észak-alföldi régióban az elmúlt hét évben világra jött koraszülötteknek és családjaiknak segítő kezet nyújtson. Ennek keretében lehetőségünk van kiépíteni egy mentorokból álló hálózatot. A hálózat központjai Debrecenben, Nyíregyházán és Szolnokon működtetett mentorházakban lesznek. A projekt fő feladata a koraszülött gyermekek fejlesztéshez való hozzáférésének és a gyermekközösségbe való befogadásuk elősegítése. A családok átfogó támogatást kapnak az őket érintő nehézségek feldolgozásához, melyben a mentorok tanácsadóként kísérik az érintetteket, segítenek a gyermekek speciális igényeire válaszolni.

A projekt célja hozzájárulni a koraszülött gyermekekkel foglalkozó szakemberek szemléletmódjának formálásához, érzelmi teherbíró-képességük erősítéséhez.  

A három év alatt számos konferenciát, családi programokat, és színes rendezvénysorozatot valósítunk meg, melyek elősegítik a családok összetartozásának megélését, a sorstárs segítés és az önkéntes munka örömét.

Ezen alkalmak mellett kiadványaink is hozzájárulnak ahhoz, hogy a legmodernebb fejlesztő módszerek mindenki számára elérhetővé váljanak. A modern kor kihívásainak megfelelően kidolgozott szakmai és ismeretterjesztő tartalmaink elektronikus formában is, ingyenesen hozzáférhetővé válnak.

A fenti célokat elhivatott szakembergárda valósítja meg: koraszülött ellátásban dolgozó orvosok, pszichológusok, pszichiáter, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, nyelvtanárok, egyetemi oktatók és informatikusok.

Együttműködő partnereink a régió valamennyi koraszülött intenzív osztálya, valamint a római katolikus, görög katolikus és a református egyház.

Az EFOP-1.2.10-16-2016-00003 számú projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Magyar Állam és az Európai Unió 610.524.595 Ft támogatásban részesíti.