Szakembereknek, szülőknek

 Home / Olvasósarok / Szakembereknek, szülőknek

 

I. Gyermek fejlődése 0-3 éves korig

 

A gyermek útja a probléma észlelésétől a fejlesztésig

A sajátos fejlődésmenetű, vagy egyéb okból megsegítésre szoruló gyermekek fejlesztését részben jogszabályok, rendeletek, részben a tevékenységben részt vevő szakemberek, intézmények (egészségügy, szociális szféra, köznevelés) kapcsolati rendszere határozza meg, illetve befolyásolja.

A probléma észlelése

A gyermekkel kapcsolatos problémák észlelése, felismerése szinte mindig a szülők, szakemberek (pl. pedagógusok) megfigyelései alapján történik. Az esetek nagyobb százalékában a szülők saját megfigyeléseik alapján jelzik a problémát pl. a védőnő, háziorvos vagy szakorvosok felé. Ezután háziorvosi beutalóval kérhetünk szakorvosi vizsgálatot pl. gyermekneurológus vagy gyermekrehabilitációs szakorvoshoz, illetve a Járási, Országos, Megyei Szakértői Bizottságok komplex (gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi) vizsgálatára.
A védőnő, gyermek-háziorvos, a neurorehabilitációs szakorvos vagy más szakorvos, csak a szülő közvetlen hozzájárulásával, a Szakértői Vélemény Iránti Kérelem (1. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelethez) című nyomtatvány kitöltésével és a szülő aláírásával kérheti a fenti Szakértői Bizottságok vizsgálatát.

Szűrés

A szűrés történhet egészségügyi intézményben vagy köznevelési intézményben. Mindkét színtéren orvosok, pszichológusok, esetleg gyógypedagógusok komplex vizsgálatával történik a gyermek állapotfelmérése és diagnosztizálása. A Járási, Országos és Megyei Szakértői Bizottság által megállapított diagnózist a szülő elfogadhatja, de adott esetben el is utasíthatja és felülvizsgálatot kérhet, amennyiben a vizsgálatok eredményével nem ért egyet.

Fejlesztés, terápia

A diagnózis pontos ismeretében, illetve a szakértői javaslatban leírtak alapján az Országos, Megyei vagy Járási Szakértői Bizottság kijelöli a gyermek és a család számára legmegfelelőbb terápiás lehetőséget nyújtó ellátási intézményt. A szülőknek lehetőségük van arra, hogy válasszanak az egyes intézmények között. A gyermek nevelését, oktatását vállaló intézmény nyilatkozatával jelzi a Bizottságok felé befogadási, ellátási szándékát és annak biztosítását. A terápiák típusát és tartalmát a részletes szakértői vélemény tartalmazza.
Az egészségügyi ellátó rendszerben is van lehetőség a szakorvosok javaslatára pl.a HRG terápiákon, szenzoros tornán, vagy etetésterápiában való részvételre.
A gyermek fejlesztése általában komplex ellátást jelent, melyben nem csak gyógypedagógusok vesznek részt, hanem koordináltan az egészségügy, a köznevelés, valamint a szociális ellátás is. Ezek a szerteágazó tevékenységek (pl. szakorvosi segítség, gyógypedagógiai fejlesztés, befogadó, támogató nevelés az óvodában, iskolában stb.) párhuzamosan zajlanak, nem választhatók szét.

A gyermek fejlődésének lépcsőfokai születésétől hároméves koráig

 

A gyermek fejlődésbeli elmaradásának korai felismerése rendkívül nagy jelentőséggel bír. A következő oldalakon egy rövid táblázatos áttekintést láthatunk, amely segítséget nyújt ebben: a táblázatból információt kaphatunk a gyermekek főbb fejlődési sajátosságairól csecsemő- és kisgyermekkorban (0-3 éves korig).
A táblázat természetesen csak egy vázlatos áttekintést, viszonyítási alapot ad az esetleges eltérések mértékéről, súlyosságáról. Ne feledjük azt sem, hogy az ép fejlődésmenetű gyermekek esetében is nagyok lehetnek az egyéni eltérések, így megfelelő vizsgálatok nélkül semmiféle messzemenő következtetést ne vonjunk le a táblázat információiból. A diagnózis felállítása a szakértői bizottság kompetenciája.

 

Rövid bevezetés a gyógypedagógiai terápiákhoz

Minden gyermeknek megvan a saját fejlődési üteme. Vannak azonban olyan gyerekek, akiknek belső ritmusa különféle okok miatt (fizikai, idegrendszeri, lelki, családi vagy más okok) megváltozott ütemű, az életkori sajátosságoktól eltér. Ezek a fejlődésbeli eltérések jelentkezhetnek súlyosabb formában, de akár alig észrevehetőek is lehetnek (a gyermek sok esetben kompenzálja, elfedi őket). Minden esetben figyelnünk kell ezekre a problémákra, hiszen a képességstruktúrák egyenlőtlen szerveződése befolyásolja nem csak a tanulást, de a boldog és önálló életvezetést is. A fejlődésbeli elmaradással, nehézségekkel küzdő gyermekeknél az időben elkezdett terápiás fejlesztéssel csökkenthető az elmaradás/lemaradás, vagy akár – a probléma jellegétől, súlyosságától függően – utol is érhetik kortársaikat a fejlődésben.

Mi is az a terápia?

A gyógypedagógiai nevelés során alkalmazott terápia olyan egyénre szabott, speciális segítő eljárás, amely célirányosan a hiányzó képességek kialakítására, képességzavarok kezelésére irányul. A gyógypedagógiai terápiák abban különböznek az orvosi terápiáktól, hogy nem közvetlenül hatnak a sérülésre, hanem az abból fakadó fogyatékosság és akadályozottság befolyásolása a céljuk.

A gyógypedagógiai terápiák célja és feladatai

A terápiák célja, hogy a különböző akadályozottságokból, „fogyatékosságokból” (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszéd, illetve autizmus spektrum zavar stb.) fakadó sérült funkciókat helyreállítsák, esetleg a hiányzókat kialakítsák. Ennek érdekében a terápiás folyamatba bevonják a meglévő ép készségeket, képességeket, hogy azok által pótolják, segítsék a hiányos, rosszul működő funkciókat. A szakemberek a fejlesztés keretein belül törekednek a különböző képességterületek harmonikus egyensúlyának kialakítására is. A terápia során a testi és idegrendszeri funkciók fejlesztése mellett a szükséges speciális eszközök használatra is megtanítják a gyermeket, miközben az eszközök érzelmi elfogadását is előmozdítják.


A terápia folyamata

 

Tekintsük át részletesebben is, hogy mit jelentenek az egyes lépcsőfokok a folyamatban:


1. Gyermek megismerése:

A terápiás eljárás minden esetben anamnézis („előzmények”) felvételével kezdődik, amely során a szakember tájékozódik a gyermek fejlődésére vonatkozó előzményekről, informálódik a problémákról. Ennek formái: szülővel beszélgetés, pedagógiai jellemzés, orvosi diagnózis, pszichológiai vélemény, szakértői vélemény.

2. A képességek feltérképezése

A gyermekről szerzett információk birtokában a terapeuta mérési vizsgálatot végez, amellyel feltérképezi az ép és sérült, hiányzó készségeket, képességeket. A mérések általában játékos feladatok elvégzését jelenti a gyermek számára.

3. Egyéni fejlesztési terv készítése

A mérési eredményekre támaszkodva következhet a gyermek fejlődési szintjéhez, fejlődési üteméhez alkalmazkodó stratégia kidolgozása. Ennek első lépése a sérült, hiányzó képességekre irányuló fejlesztési célkitűzés. A fejlesztési célokhoz rendelik hozzá a feladatokat, határozzák meg az alkalmazott módszereket és eszközöket, illetve a terápia időtartamát.

4. Terápia

A fejlesztési tervet követve elkezdődik a terápiás munka, amely a gyermek, a terápiás szakember és a szülő folyamatos együttműködésére épül. A szülők folyamatosan visszajelzést kapnak a fejlődésről. A gyermekkel szemben támasztott elvárásokat, feladatokat, játékos gyakorlatokat mindig a sérülés jellege, súlyosságának mértéke határozza meg az egyéni szükségletek figyelembevételével.

5. Rendszeres felülvizsgálat

A terápia során szükség van a fejlődés felülvizsgálatára, a hatékonyság, eredményesség mérésére. Siker esetén ennek tükrében határozzák meg a következő fejlődési zónát, dolgozzák ki az újabb fejlesztési tervet. Kudarc esetében pedig más terápiás lehetőséget keresnek.

A szenzoros integrációs zavar és a koraszülöttség

Nagyné Lengyel Emese:

A szenzoros integrációs zavar és a koraszülöttség

 

A szenzoros integráció fogalmát Anna Jean Ayres alkotta meg, 1972-ben a Szenzoros integráció és tanulási zavarok alapműve nyomán került be a köztudatba. Ayres először gyógypedagógus, majd pszichológus diplomát szerzett. A Los Angelesben működő Kaliforniai Egyetem Agykutatási Intézetében idegrendszeri sérült gyermekekkel és felnőttekkel dolgozott. Az általa kidolgozott módszer a szenzoros integrációs terápia (SZIT), ami Ayres-terápiaként ismert. Magyarországon pszichoterápiás szemlélettel, elemekkel ötvözik és dinamikus szenzoros integrációs terápiának (DSZIT) nevezik a módszert. A gyermeket belső pszichés folyamataival (pszichodinamika) együtt szeretnék megérteni és gyógyítani. 

A szenzoros integráció a saját testünkből és a környezetből érkező ingerek, érzékelések összerendezését jelenti. Mindez a központi idegrendszer által történik. Az agy lokalizálja, szétválogatja és rendezi az érzékeléseket - valahogy úgy, mint a közlekedési rendőr az autókat. „Amikor az érzékelések folyása rendezetlen, akkor az élet olyan lehet, mintegy csúcsforgalmi dugó” (Ayres, 1979). Ha jól működik a szenzoros integráció, akkor képes a gyermek adaptív válaszra, azaz a szenzoros élményre megfelelően reagál. Újabban szenzoros feldolgozási zavarnak (Sensory Processing Disorder=SPD, Miller 2007) is nevezik a szenzoros integrációs zavart. Az átlagos populációban 5-16%-ban fordul elő.  Ezek a gyermekek a zavaruk következtében lassabban tanulnak majd az iskolában és viselkedészavaraik lesznek. A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (attention deficit hyperactivity disorder=ADHD) és az autizmus spektrum zavar (autistic spectrum disorder =ASD) is gyakori lehet esetükben. Az autisztikus gyerekek 90%-ánál megfigyelhető, hogy szenzoros feldolgozási zavaruk van. A Mentális Betegségek Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvében (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders=DSM-5) a diagnosztikus kritériumok közé be is vették ezt a tünetet (szenzoros ingerekre való szokatlan reagálás). Nem lett azonban önálló diagnosztikus kategória az SPD a DSM-5-ben, aminek az az oka, hogy általában más problémákkal együtt jelenik meg, azok hátterében állhat (megkésett fejlődés, tanulási zavarok, ADHD, ASD, mozgászavarok). 

A szenzoros integráció kialakulása már az anyaméhben elkezdődik. Ayres abból indult ki, hogy az anyaméhben elsőként három érzékelő rendszer érik meg és kezd el működni. Ezeket „testközeli ősi érzékeknek” nevezte el. Ezek a vesztibuláris rendszer (egyensúlyrendszer), a tapintási (taktilis) rendszer és a proprioceptív rendszer (mélyérzékelés), amelyek valamennyi érzék együttműködésének az alapját képezik (Kiesling, 2014). Az ősi érzékek zavarai túlérzékenységben vagy tompult érzékenységben nyilvánulhatnak meg.  Például a taktilisan túlérzékeny gyermeket zavarja a ruha címkéje, nem szereti az érintést. A taktilisan alulérzékeny gyermeknél a fájdalomérzet csökkent, szegényesebb a taktilis diszkriminációs képessége. Ügyetlenebb a mozgása, hajlamos lábujjhegyen járni. A vesztibulárisan túlérzékeny gyermek fél, hogy elesik, a körkörös mozgásokat (forgást, pörgést) nem bírja, nem szeret hintázni. Ezek a gyerekek később tanulnak meg önállóan járni. Míg a vesztibulárisan alulérzékeny gyermekek éppen ellenkezőleg viselkednek, szeretik a veszélyes mozgásokat a forgást, hintázást, nincs félelemérzetük. Ha a mélyérzékelés nem jól működik (alulérzékenység), akkor a gyermek hajlamos mindennek nekimenni, csapkodni a sarkát, szereti a szorosabb ruhát, a súlyosabb takarót. Előfordul, hogy nekimegy a társainak, harap, mar, csíp, mivel nem tudja szabályozni a saját erejét. 

Az egyensúlyi rendszer már az anyaméhben elkezdi működését, fontos ingere, „tápláléka” az anya mozgása, szívverése, légzése, belső szerveinek működése, mely ritmikus hintázó mozgást biztosít. Később a magzat saját mozgása is létrehoz érzékszervi ingereket.  A megszületés után is igényli a csecsemő a ritmikus mozgásokat, a vesztibuláris ingereket, ezért is lehet ringatással megnyugtatni. Az anyaméhben eleinte a magzatvíz „simogatása”, később az anyaméh falának érintése biztosít taktilis ingereket a magzat számára. Az anyaméhben optimálisak a körülmények a bőr kifejlődéséhez, működésének éréséhez. Ekkor alakulnak ki a bőrben az érzékelő receptorok, amelyek különbséget tudnak tenni az érintés, a fájdalom- a hideg- és melegérzet között. Magatartásproblémás és beszédzavaros gyermekeknél megfigyelték a bőr túlérzékenységét vagy csökkent érzékenységét (Kiesling, 2014). A gyermek a mélyérzékeléssel kapcsolatos tapasztalatokat is elkezdi gyűjteni már a méhen belül. Ez a magzatvíz nyomásával szembeni saját mozgások által történik, illetve ahogy növekszik a magzat, egyre nagyobb felületen hat a nyomás a testére. A születés jelenti a csúcspontját a proprioceptív ingereknek, amikor a gyermeknek a szűk csatornán kell átpréselődni. A mélyérzékelés a test mélyén, az izmokban, az inakban és az ízületekben valósul meg.  Ha probléma adódik a méhen belüli fejlődés során és nem megfelelően alakulnak az ősi érzékletek, az már csecsemőkortól megnyilvánul bizonyos formában. Elsősorban a mozgásfejlődés késik, a csecsemő nem fordul meg, nem ül vagy áll fel a megfelelő időben, nem kúszik-mászik. A beszédfejlődés meglassúbbodása is gyakori probléma és korai jelzése lehet a szenzoros integráció zavarának. Van olyan gyerek, aki nem tud rendesen figyelni, pedig jó a hallása. Később esetleg nehezen tanulja meg bekötni a cipőfűzőjét, nehezen tanul meg biciklizni. Más gyerekek jól fejlődnek, csak később jelentkeznek náluk mozgásproblémák. Ügyetlen a nagymozgásuk. Csetlik-botlik, gyakran elesik, balesetezik az ilyen gyermek, annak ellenére, hogy az izmai és idegei jól működnek. Az iskolában nehézségei lesznek a tanulás terén, annak ellenére, hogy jó intellektussal rendelkezik. Ha időben felismerjük a szenzoros integráció zavarát és terápiában részesítjük a gyermeket, akkor akár meg is előzhetjük a későbbi problémák kialakulását.  

Felmerülhet a kérdés, hogy a koraszülött gyerekek veszélyeztetettek-e a szenzoros feldolgozási zavar kialakulása szempontjából. A longitudinális kutatások szerint a koraszülöttség következményeként nagyobb eséllyel fordulhatnak elő mozgásproblémák (mozgáskoordinációs zavar, egyensúlyzavar, cerebrális parézis=CP, fejlődési koordinációs zavar/developmental coordination disorder=DCD), kognitív deficitek, tanulási nehézségek. Valamint az ADHD előfordulási gyakorisága is emelkedett esetükben, illetve az autizmus spektrum zavar 7-8%-os előfordulási gyakoriságát találták náluk (Wolke et al 2019). Valószínűsíthető, hogy szenzoros feldolgozási zavarral is küzdenek, ami ezeknek a problémáknak a hátterében meghúzódhat. Az elmúlt évek során több külföldi szakirodalomban megjelent tanulmány alátámasztotta (Mitchell et al 2015, Crozier et al 2015, Bröring et al 2017, Machado et al 2017, Niutanen et al 2020), hogy a koraszülöttség rizikófaktort jelent a szenzoros feldolgozási zavar kialakulása szempontjából. Két tanulmány azt is megerősítette (Pektecin et al 2016;  Lecuona et al 2017), hogy a szenzoros integrációs terápia hatására szignifikánsan pozitív javulás következett be a koraszülött gyermekek szenzoros feldolgozása, valamint a motoros, kognitív és nyelvi fejlődése terén. 

A koraszülött babák minden esetben ún. „rizikóbabák”, hiszen az ő idegrendszerük éretlen állapotban kényszerül arra, hogy a külvilág ingerei, feltételei között működjön. A koraszülött gyermek az anyaméhben kevesebb időt tölt, mint időre született társai. Az ősi érzékelési folyamatok érése így zavart szenved. Hiszen kimaradnak a további méhen belüli vesztibuláris és proprioceptív ingerek. A taktilis ingerek minősége és intenzitása is megváltozik. A baba az addigi meleg, kellemes közegből idegen kezekbe kerül, fájdalmas vizsgálatok, erős fények, géphangok között inkubátorban van. A neonatális intenzív centrumokban (NIC) általában túlzott szenzoros ingerek érik. Az idegrendszer megfelelő működéséhez minél több pozitív behatásra lenne szükség. Simogatásra, gyengéd érintésre, ringatásra, bújásra, édesanyja illatára. A bababarát ellátásnak köszönhetően az édesanya jelen lehet a koraszülött gyermeke mellett, részt vehet a baba gondozásában, ami elősegíti a megfelelő kötődés kialakulását is kettejük között, illetve biztosíthatja a megfelelő szenzoros élményeket is a baba számára. A „kenguruzás” módszere során a korai bőrkontaktus pozitív hatásait figyelték meg, a baba vegetatív funkciói stabilizálódnak, az endorfin szintje nő, a kortizolé pedig csökken. A neonatális intenzív centrumokban az elsődleges cél a koraszülött gyermekek életben tartása, az ellátás színvonala a NIC-ben egyre javul, egyre jobb a túlélési arány. A koraszülött gyermekek megfelelő életminőségéhez azonban szükség van a fejlődésük utánkövetésére és szükség esetén korai fejlesztésük biztosítására. Az Ayres-terápia, illetve a DSZIT a korai fejlesztés módszerei között is szerepel. Szükséges lenne a koraszülött gyermekek szűrése a szenzoros integrációs zavar irányában és ez alapján szenzoros integrációs terápiában kellene részesíteni a gyermekeket, a szülőket pedig tanácsadásban azzal kapcsolatban, hogy otthon hogyan biztosíthatják az ingergazdag, fejlesztő környezetet (pl. a vesztibuláris érzékelést fejleszti a hintázás). A hiányos pozitív perinatális élményeknek a pótlásában is sokat segíthet a szenzoros integrációs terápia. A DSZIT során a gyermek koraszülöttségével kapcsolatos pszichotraumáinak oldására is sor kerülhet. Tehát az idegrendszer érésének elősegítése mellett, a gyermek negatív születésélményének feldolgozásában is hasznos eszköz lehet a DSZIT.

 

Irodalomjegyzék

 

Ayres A J. (1979): Sensory integration and the child. Western Psychological Services, Los Angeles 

Bröring T, Oostrom KJ, Lafeber HN, Jansma EP, Oosterlaan J. (2017): Sensory modulation in preterm children: theoretical perspective and systematic review. PLoS One. 

Crozier SC, Goodson JZ, Mackay ML, Synnes, AR, Grunau RE, Miller SP, Zwicker JG. (2015): Sensory processing patterns in children born very preterm. Am J Occup Ther. 

Kiesling U. (2014): Szenzoros integrációs terápia, mint dialógus. Medicina Könyvkiadó, Budapest

Lecuona E, Van Jaarsveld A, Raubenheimer J, Van Heerden R. (2017): Sensory integration intervention and the development of the premature infant: a controlled trial. S Afr Med J. 

Machado ACCP, Oliveira SR, Magalhaes LC, Miranda DM, Bouzada M. (2017): Sensory processing during childhood in preterm infants: a systematic review. Rev Paul Pediatr. 

Miller LJ, Anzalone ME, Lane SJ, Cermak SA, Osten ET. (2007): Concept evolution in sensory integration: a proposed nosology for diagnosis. Am J Occup Ther

Mitchell A, Moore EM, Roberts EJ, Hachtel KW, Brown MS. (2015): Sensory processing disorder in children ages birth–3 years born prematurely: a systematic review. Am J Occup Ther

Niutanen U, Harra T, Lano A, Metsäranta M. (2020): Systematic review of sensory processing in preterm children reveals abnormal sensory modulation, somatosensory processing and sensory‐based motor processing. Acta Paediatr.

Pekcetin S, Aki E, Ustunyurt Z, Kayihan H. (2016): The efficiency of sensory integration interventions in preterm infants. Percept Mot Skills

Sally Goddard Blythe (2009): A kiegyensúlyozott gyermek. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest

Szvatkó A. (szerk., 2016): Billenések. Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből. Oriold és Társai, Budapest

Wolke D, Johnson S, Mendonça M. (2019): The Life Course Consequences of Very Preterm Birth. Annual Review of Developmental Psychology

 

 

 

 

A szülő-gyermek kötődést támogató intervenciók fontossága koraszülöttek esetében

Nagyné Lengyel Emese:

A szülő-gyermek kötődést támogató intervenciók fontossága koraszülöttek esetében

 

Társas szempontból tulajdonképpen minden emberi csecsemő koraszülöttként jön a világra. Mivel nem képes önellátásra, kiszolgáltatott, léte teljes mértékben a gondozójától függ. A kötődés - ami érzelmi kapcsolat a gyermek és gondozója között, és ami már a várandósság időszakában elkezd kialakulni - létfontosságú szereppel bír. Az állatvilágban végzett megfigyelések (Harlow majomkísérletei, amikor a kismajmok inkább a szőranyát választják a drótanya helyett, ami a táplálékot adja (Harlow et al, 1968 id. Atkinson et al, 1997)) is alátámasztották, hogy a táplálkozási igénytől függetlenül létezik a kötődési szükséglet. Ezt Hermann Imre (1984) megkapaszkodási ösztönnek nevezte el. 

A kötődés először az elsődleges gondozóval, az anyával alakul ki. Kezdetben a pszichológiai elméletek középpontjában is az anyához való kötődés állt, de később az apához való kötődés fontosságát is felismerték, illetve azt, hogy mint támogató személy sokat tehet az apa a megfelelő anya-gyermek kötődés kialakulásáért is (Durret et al, 1984). Az anya-gyermek kötődést René Spitz, John Bowlby, majd Mary Ainsworth vizsgálták természetes és laboratóriumi körülmények között is. Spitz (1965 id. Molnár-Nagy, 1997) árvaházakban történő kutatásai alapján megalkotta a hospitalizmus fogalmát. A gyermekek megkapták ugyan a megfelelő fizikai gondozást, mégsem volt fejlődésük kielégítő, amit azzal magyaráztak, hogy nem volt állandó gondozó személy, akihez kötődhettek volna. Bowlby az anyjuktól elválasztott gyermekek esetében kórházban figyelte meg, hogy a gyermek egy negatív érzelmi folyamaton megy keresztül, először sír, tiltakozik, majd kétségbeesik, végül beletörődik a szeparációba, közönyössé válik. Ha a szeparáció hosszabb ideig tart, az visszafordíthatatlan sérüléseket okozhat az anya-gyermek kötődésben és a gyermek személyiségfejlődésében. Ainsworth (1978 id. Atkinson et al, 1997) „Idegen Helyzet Tesztnek” nevezett kísérletében a kötődésnek háromféle minőségi típusát különítette el a gyermekek 12-18 hónapos korában, a gyermekek anyától való rövid idejű szeparációra adott reakciói, illetve az alapján, hogy hogyan viselkedtek a gyerekek, amikor anyjuk visszatért hozzájuk. A biztonságosan kötődő gyermek sírt az elváláskor, de az anya visszatérésekor hamar megnyugodott. A bizonytalan - elkerülő típusú gyermek látszólag nem is vett tudomást anyja távozásáról és a visszatérésére sem reagált. A bizonytalan-ambivalens gyermek sírt anyja távozásakor, visszatérésekor azonban ellentmondásosan viselkedett, hol kereste, hol elkerülte az anyát. Később egy negyedik típust, a dezorganizált kötődésű gyerekeket is azonosították, akik rémültek voltak anyjuk közelében és reakcióik nem voltak kiszámíthatóak. Ez általában a bántalmazott gyerekekre vagy a súlyos mentális problémával rendelkező, traumatizált anyák gyermekeire jellemző. A kötődés minőségének hátterében az anya gondozás során tanúsított érzékenysége (szenzitivitása) áll a kutatások szerint, azaz hogy mennyire képes az anya felismerni a gyermeke szükségleteit és mennyire képes viszonylag gyorsan kielégíteni azokat. A biztonságos kötődésnél valósul ez meg a legoptimálisabban. Az anyának biztonságot kell nyújtania, ő a „biztos bázis” (Bowlby, 2009) a gyermek számára, ő adja a hátországot ahhoz, hogy a gyermeknek legyen bátorsága felfedezni a környezetét, de időnként vissza-visszatérhet a gyermek az anyához érzelmi „feltankolásért”. A gyermek optimális fejlődésének az alapja tehát a biztonságos kötődés. A biztonságos kötődés szükséges a megfelelő érzelemregulációhoz, azaz, hogy a gyermek képes legyen megnyugtatni önmagát. Kezdetben ezt az anya biztosítja számára, fontos, hogy az anya csillapítsa a gyermek negatív érzelmeit és támogassa a pozitívakat. Azok a szülők, akik érzékenyen reagálnak kisbabájuk érzelmi állapotaira, arra tanítják a baba autonóm idegrendszerét, hogy rugalmasan reagáljon. A biztonságosan kötődő gyermekek azért tanulják meg az érzelmi önszabályozást, mert kezdetben a szüleik segítenek nekik ebben (Newton, 2019). 

Az anyjához biztonságosan kötődő gyermek később a párkapcsolatára is átviszi a pozitív kötődési mintát, illetve valószínűleg a gyermekének is továbbadja, mint ahogyan a bizonytalan kötődésnél is érvényesülhet a transzgenerációs (generációkon keresztül átívelő) öröklődés. Egy pozitív kötődési tapasztalat egy másik kötődési személlyel (pl. apa, nagymama, óvónő stb.) azonban kompenzálhatja a negatív kötődési mintát, mint ahogy a harmonikus párkapcsolat vagy a pszichoterápiás kapcsolat is képes jó irányba megváltoztatni a kötődési mintánkat. 

A kötődésnek biológiai alapja is van, a szülő gyermekre való ráhangolódását segíti a jobb agyfélteke, a limbikus rendszerben az amygdala valamint az orbitofrontális kéreg megfelelő működése (Newton, 2019). A gyermek agyának fejlődése szempontjából kritikus időszak a várandósság időszaka és az első három év. Az idegsejtek közötti kapcsolatok (szinapszisok) még ekkor alakulnak ki. Az első életévekben átélt traumák, bántalmazás, elhanyagolás illetve az anyától való szeparáció hátráltatja a szabályozó idegpályák fejlődését.

A WHO meghatározása alapján tulajdonképpen a 37. gesztációs hét előtt született gyermekeket tekintjük koraszülötteknek. Ők még törékenyebbek, sérülékenyebbek, még inkább kiszolgáltatottabbak, mint az időre született társaik. Az idegrendszeri éretlenség náluk még inkább megnyilvánul. Esetükben a kötődésnek még hatványozottabb szerepe van a túlélés és a fejlődés érdekében. A kötődés alakulását azonban több tényező is megzavarhatja a koraszülött gyermekek és szüleik között. A gyermek betegsége, az anyától való szeparációja, a szülők szorongása, negatív érzelmi állapota nehezítheti a megfelelő kapcsolat kiépítését. A jól felszerelt és magas szakmai színvonallal jellemezhető neonatális intenzív centrumokban (NIC) egyre jobbak a túlélési mutatók és egyre korábbi gesztációs héttől életben tudják tartani a babákat. A technológiai fejlődés mellett azonban fontos tényező, hogy egyre több helyen megvalósul a bababarát, családbarát szemlélet a NIC-ben. A koraszülött gyermekeket korábban az édesanyjuktól elválasztva kezelték az intenzív osztályokon, ami a születési traumájukat, azaz, hogy túl korán kerültek ki a külvilágra a védett anyaméhből, még tovább súlyosbította. A korai szeparáció a kötődés minőségére is negatív hatással lehetett. A jelenlegi gyakorlat szerint azonban, a legtöbb helyen már megvalósul, hogy az anyák jelen lehetnek a koraszülött gyermekük mellett a NIC-ben, a gondozásában is részt vehetnek, a szoptatásra is motiválják őket és a kenguru-módszert is sok helyen bevezették. Ezek mind kötődést támogató intervenciók. Emellett vannak olyan programok is a NIC-ben, amik a zene pozitív, terápiás hatását használják ki. Ha az anyák énekelnek a koraszülött gyermekeiknek, annak jó hatása van kettejük kapcsolatára, elősegítve a biztonságos kötődés kialakulását, a gyermek megnyugtatására is szolgál és a fejlődését is segíti (Haslbeck és Bassler, 2018). Nagyon előnyös a kenguruzás közben énekelni a babának vagy zenét hallgatni, mert az a csecsemő és a szülők szorongását is csökkenti és a kötődést is erősíti (Vahdati et al, 2017).

Bergman (2019), aki a kenguru-módszert bevezette a koraszülöttek gondozása során, lényegesnek tartja a születés utáni bőrkontaktust az anya és az újszülött között még a koraszülött gyermekek esetében is. Az első 1000 napon kívül, amit nagyon fontosnak tartanak a gyermek fejlődése vonatkozásában, hangsúlyozza az első 1000 perc és az első óra fontosságát a születés után. Ez olyan szenzitív időszak, amely során az újszülöttnek fontos az anya közelsége, mert az anya illatát és hangját megismeri és ebből érzi, hogy biztonságban van. Fiziológiai változások is történnek, a kortizol szint csökken, az oxitocin szint pedig nő a bőrkontaktus hatására, ami a gyermek anyához való kötődését is elősegíti. Megfelelő oxitocin szint a biztonság élményét közvetítheti. Az oxitocin a szoptatás során is termelődik (Varga, 2011). Szeparáció esetén azonban stresszt él át a baba, ami a kötődésre és a későbbi fejlődésére is negatív hatással lehet. Ezért a koraszülött gyerekeknél is fontos elkerülni vagy lehetőség szerint minimalizálni a szeparációt.

A kutatások egyébként nem egyöntetűek abban a tekintetben, hogy a kötődés sérül-e a koraszülöttség esetén. Korábbi vizsgálatok a koraszülötteknél az időre születettekhez hasonló kötődési biztonság-bizonytalansági arányt mutattak ki (Rode et al, 1982; Frodi és Thompson, 1985 id. Hámori, 2013).  A biológiai rizikófaktorok tekintetében jött ki eltérés, ha beteg volt a koraszülött, állapotának súlyossága és az ambivalens kötődés között (Plunkett et al, 1986 id. Hámori, 2013), illetve ha neurológiai károsodása volt, akkor a dezorganizált kötődéssel kapcsolatban hoztak ki összefüggést (Cox et al, 2000 id. Hámori, 2013). Későbbi kutatások szerint „az anyák szenzitivitása, valamint a szorongásai és aggodalmai az igen kis súlyú koraszülöttek esetében jelentősebb mértékben határozzák meg a kötődési kapcsolat minőségét, és idői stabilitását, mint a csecsemő éretlenségéből, vagy korai betegségéből eredő rizikófaktorok (van Ijzendoorn et al, 1992 id. Hámori ,2013). Egy átfogó tanulmány alapján azonban az anyák szenzitivitását ugyanolyan jónak találták a koraszülöttek esetében, mint az időre született gyermekeknél (Bilgin and Wolke, 2015 id. Wolke et al, 2019). Ha tehát fellép kötődési nehézség a koraszülötteknél, akkor az nem a szülői oldalnak tulajdonítható, hanem a gyermek oldaláról lehet probléma (pl. betegség, idegrendszeri sérülés, fejlődési késés) (Wolke et al, 2014 id. Wolke et al, 2019). Egy újabban végzett vizsgálat szerint kevesebb biztonságosan kötődő van a koraszülöttek között, mint az időre született gyerekek között és a koraszülött gyerekeknek mindkét szülővel lehet kötődési nehézsége (Ruiz et al, 2018.) Látható tehát, hogy nincs teljesen egyöntetű eredmény a koraszülöttek kötődését vizsgáló kutatásokban, de több vizsgálat kimutatta, hogy a koraszülötteknél nagyobb valószínűséggel jelentkezhetnek kötődési problémák. A kötődést támogató intervenciókkal csökkenthetjük ezek megjelenését.

Az anyák szorongásszintje valószínűleg az egyik rizikótényező lehet a kötődés minőségének alakulásában, hiszen egy olyan váratlan és bizonytalan helyzetben, mint a koraszülés, az anyák nyilvánvalóan erős szorongást élnek át, ezért nehezebben tudnak ráhangolódni a - gyakran életveszélyes állapotban lévő - babára és nehezebben tudnak biztonságot nyújtani számára, ami pedig a biztonságos kötődés alapja. Fontos ezért az anyáknak segíteni a szorongásoldásban, ami pszichológus által is történhet egyéni vagy csoportos formában (anyacsoportok) már a NIC-ben. A fentebb említett kötődést támogató intervenciók hatására is csökkenhet az anyák szorongása (Kim et al, 2020).

Az apáknak is nagy szerepe lehet az anya támogatásában ebben a stresszhelyzetben. Több intézményben lehetővé tették, hogy az apák is jelen lehessenek a NIC-ben, ennek még szélesebb körben el kellene terjednie. Egyes vizsgálatok kimutatták, hogy az apák kötődése a koraszülött gyermekükhöz több rizikót rejthet magában. Az apák a megkésett fejlődésű koraszülött fiúgyermekükkel nehezebben tudnak kommunikálni, nehezebben értelmezik a gyerek jelzését és az apák reflektív funkciója gyengébb a koraszülött gyermekeknél, mint az időre születetteknél (Ruiz et al, 2018; 2019). (A reflektív funkció vagy mentalizációs képesség a mások gondolatainak elképzelését, „olvasását” jelenti.) Pedig általában az apák is ugyanolyan jól rá tudnak hangolódni a baba jelzéseire, mint az anyák (Newton, 2019). Az időre született gyermekek esetében az apák és anyák reflektív funkciója között nem volt lényeges különbség (Ruiz et al, 2020). Sőt Feldman (2003 id. Newton, 2019) „tapasztalatai szerint az azonos nemű szülő-gyerek párosok, vagyis az anyák lánycsecsemővel és az apák fiúcsecsemővel nagyobb fokú érzelmi összehangoltságot mutattak”.

Az anyák nemcsak közvetlenül a születést követően, hanem a későbbiekben is jobban szoronganak, aggódnak koraszülött gyermekük fejlődéséért, ami szintén kihathat a kötődés minőségére. Magyarországi kutatássorozatban (Hámori et al, 2005; 2009 id. Hámori 2013) korai fejlesztésben részt vett koraszülöttek vizsgálata során azt találták, hogy a fejlesztés során az anyák szorongása csökkent gyermekükkel kapcsolatban és ez összefüggött a biztonságos kötődéssel. „Az anya mentalizációs képessége, azaz képessége arra, hogy csecsemőjét gondolkodó, érző, szándékokkal, vélekedésekkel bíró lényként értse meg, hosszú távon is protektív tényezőnek bizonyult” (Hámori, 2013). Koraszülött gyerekeknél azonban nehezebb lehet az anya számára a mentalizáció folyamata. A biológiai éretlenség miatt a koraszülött csecsemő kommunikatív jelzéseinek egy része nem megfelelő módon és intenzitással jelenik meg (Hámori, 2015). Ezért nehezebb lehet megérteni a baba viselkedéses jeleit és ebből kikövetkeztetni szándékait (mentalizáció).

Ruth Newton (2019) ajánlásai, konkrét tanácsai a biztonságos kötődés megalapozása érdekében a koraszülött csecsemők esetében különösen fontosak: „A kisbabát minél többet tartsuk a karunkban vagy más módon a testünk közvetlen közelében, hogy érezhesse az ismerős, megnyugtató illatokat és a melegséget. Miközben a testi szükségleteiről gondoskodunk, mindig beszéljünk a kisbabához, mert számára élvezetet jelent hallgatni hanghordozásunk változásait.” Amikor lehetséges, vegyük fel vele a szemkontaktust. Jó játék, ha felhúzzuk a szemöldökünket, különféle hangokat adunk ki. Ringatás, fürdetés, altatás kenguruzás közben énekeljünk neki. Később a különféle mesterséges hangadó eszközök (csörgők, csengő) is érdekesek lehetnek számára, de csak ha nem túl erős a hangjuk. Simogassuk, masszírozzuk a babát minél gyakrabban. Igyekezzünk minél hamarabb felismerni és kielégíteni a baba szükségleteit. A koraszülötteknél - legjobb esetben - ezek a kötődést támogató intervenciók már a NIC-ben is megvalósulhatnak.

 

Irodalomjegyzék

 

Atkinson R.L. Atkinson R.C. Smith E.E. Bem D. J. (1997) Pszichológia. Osiris Kiadó Budapest

Bergman N J, Ludwig R J., Westrup B,  Welch M G, (2019) Nurturescience versus neuroscience: A case for rethinking perinatal mother–infant behaviors and relationship. Birth Defects Research

Bowlby J. (2009) A biztos bázis.  A kötődés-elmélet klinikai alkalmazásai. Animula Kiadó Budapest

Durrett M.E. Otaki M, Richards Ph. (1984) Attachment and the Mother's Perception of Support from the Father. International Journal of Behavioral Development

Ferenczi B. (2013) (szerk.) Szeretve nevelni - kézikönyv (nem csak) befogadó szülőknek. Szent Lukács Görög Katolikus Szeretetszolgálat

Haslbeck F B. and Bassler D. (2018) Music From the Very Beginning—A Neuroscience-Based Framework for Music as Therapy for Preterm Infants and Their Parents. Front Behav Neurosci.

Hámori E. (2015) A kötődéselmélet perspektívái. A klasszikusoktól napjainkig. Animula Budapest

Hámori E. (2013) Rizikófaktorok, adaptáció és reziliencia a korai fejlődésben - a koraszülöttség a fejlődési pszichopatológia modelljében. Magyar Pszichológiai Szemle

Hermann I. (1984) Az ember ősi ösztönei. Magvető Könyvkiadó, Budapest 

Kim Ah. Rim, Kim Soo-yeon & Yun Ji Eun (2020) Attachment and relationship-based interventions for families during neonatal intensive care hospitalization: a study protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews

Molnár P.- Nagy E. (1997) A veleszületett szocialitás jelenségéről. In: Hidas György (szerk.) A megtermékenyítéstől a társadalomig. Dinasztia Kiadó, Budapest

Newton R. P. (2019) A biztonságos kötődés megalapozása. A fogantatástól ötéves korig. Kulcslyuk Kiadó

Ruiz N, Piskernik B, Witting A, Fuiko R, Ahnert L.  (2018) Parent-child attachment in children born preterm and at term: A multigroup analysis. PLoS One

Ruiz N, Piskernik B, Witting A, Ahnert L. (2020) Reflective functioning in fathers with young children born preterm and at term. Attachment &Human Development

Vahdati M, Mohammadizadeh M, Talakoub S. (2017) Effect of Kangaroo Care Combined with Music on the Mother–premature Neonate Attachment: A Randomized Controlled Trial. Iran J Nurs Midwifery Res. 

Varga K. (2011) Az első életóra a centrális oxytocin tükrében. Magyar Nőorvosok Lapja 

Wolke D, Johnson S, Mendonça M.(2019) The Life Course Consequences of Very Preterm Birth. Annual Review of Developmental Psychology

 

 

III. Terápiák

 

Állatasszisztált terápia

Az állatasszisztált terápia kiegészítő terápia. A gyakorlati tapasztalatok pozitív visszajelzésekkel szolgálnak a terápia hatékonyságáról. Hazánkban legelterjedtebb a kutya és a ló alkalmazása.

Állatasszisztált terápia célja:
 • élményszerzés (pl. az állatok simogatásával, gondozásával)
 • motiváció kialakítása, növelése (pl. a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatosan)
 • egyes tevékenységek begyakorlása (pl. célzott pakolás)
 • mozgáskészség javítása (pl. kúszás, mászás)
 • egyensúlyérzék fejlesztése (pl. lovaglás által)
 • kommunikációs motiváció, kedv növelése
 • szociális alkalmazkodási készség javítása, (pl. sorra kerülés kivárása, közös tevékenységek más tagokkal) csoportba való beilleszkedés segítése, (pl. kapcsolatteremtés másokkal)
 • társadalomba való beilleszkedés segítése, (pl. közösséghez tartozás élményének közvetítésével)
 • társadalmi elfogadás lehetőségének növelése, (pl. elfogadás megélése által)
A terápia minden korosztályban alkalmazható és a célcsoport is sokszínű, pl.: sajátos nevelési igényű, tanulási, beilleszkedési és magatartás zavaros vagy diszlexiás gyermekek stb. Feltétele, hogy a célszemély elfogadja az adott állatot. A szakember-team tagjai (pl. gyógypedagógus, pedagógus, pszichológus) egyénre/csoportra tervezve állítják össze a programot a gyermek(ek) előzetes felmérését követően.

Bővebben:
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány: http://www.lovasterapia.hu/
Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület: http://www.matesze.hu/

Autizmussal élő gyermekek ellátása, fejlesztése

Az autizmus-specifikus terápiás megközelítés röviden azt jelenti, hogy eszközt adunk az autizmus spektrum zavarral élő személy számára pl. kommunikáció kezdeményezéséhez, szociális kapcsolatok kialakításához vagy a napjainak, heteinek esetleg hónapjának önálló megszervezéséhez.
A terápia fő célja az önálló, önellátó személyiség kialakítása, mely a társadalmi részvételt erősíti. Az autizmus-specifikus terápiás megközelítés segíti a szociális és kommunikációs nehézségek leküzdését, a stressz és a szorongás csökkentését. A terápiás célok megfogalmazása minden esetben alkalmazkodik az egyén képességeihez, szükségleteihez, tanulási stílusához és fizikai állapotához.
Az autizmus spektrumzavar egy nagyon sokszínű, változatos viselkedéses megnyilvánulású idegrendszeri fejlődési rendellenesség. Egységességét a három viselkedéses terület terén tapasztalható minőségi eltérés adja: eltérő fejlődés a kölcsönös kommunikációban, a szociális interakciókban és a rugalmas viselkedésszervezés területén.
A terápiás eljárás jellemzően általános érvényű, a spektrum egészét felöleli és hatékony minden autizmussal élő személy megsegítésében.

Bővebben:

Egészségügyi szakmai irányelv – Az Autizmusról/Autizmus spektrum zavarokról
(Emberi Erőforrások Minisztériuma –Egészségügyért Felelős Államtitkárság
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KOLLÉGIUM)
https://kollegium.aeek.hu

Ayres -terápia

Az Ayres-terápia idegrendszeri érést elősegítő szenzoros integrációs mozgásterápia, amelynek megteremtője Anne Jane Ayres amerikai neuropszichológus.
A terápia lényege a mozgással történő idegrendszeri „érlelés”, fejlesztés, felzárkóztatás. A terápia során sokféle mozgásos játékeszközt is felhasználnak.
Kiknek ajánlott a terápia?
 • amikor a gyermek tapintásra, egyes mozgásokra, bizonyos látási ingerekre, hangokra, ízekre túl érzékeny
 • vagy folyamatosan keresi az ingereket
 • mozgáskoordinációs nehézséggel küzd
 • túl gyors, vagy lassú
 • viselkedés szabályozás nehézsége áll fent, túl gyorsan frusztrálódnak
 • motiválatlanok
 • tanulási zavar lép fel
 • finommozgások ügyetlensége áll fent
 • megkésett beszédfejlődés
 • figyelem-koncentráció hiánya
 • autista gyerekek számára

Szinte csecsemőkortól alkalmazható a módszer, de főként a 2-12 évesek számára segítség, ha a fenti tünetekből bármelyik fennáll.

Szakirodalom
Varga Izabella-Szvatkó Anna Jean Ayres szenzoros integrációs terápiájának néhány alapelve I. Óbudai Nevelés,1993.
http://www.dszit.hu/szakemberek/publikacio.php

Bazális stimuláció

A bazális stimuláció az anyaméhben szerzett komplex érzékelési tapasztalatok megszerzését, megerősítését és beépítését segíti elő az idegrendszeri működésekbe a koraszülött gyermekek korai rehabilitációjában, illetve a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésében.
A módszer célja az érzékelés-észlelés aktivizálása, a szenzomotoros (érzékszervi-mozgásos) funkciók minél szélesebb körű megélésének lehetővé tétele, fejlesztése. A megszerzett tapasztalatok, információk segítik a gyermek számára a külső és belső környezet megismerését, megkönnyítik az alkalmazkodást. A terápia során a szakemberek komplex, a gyermek érzékelési lehetőségeihez és fejlesztési profiljához illeszkedő komplex terápiát végeznek a vesztibuláris/egyensúlyi ingerek, a vibratorikus/rezgő ingerek, taktilis-haptikus/tapintásos ingerek, vizuális ingerek, szaglási és érzékelési ingerek biztosításával.
A terápia kiemelten fontos és ajánlott a koraszülött gyermekek korai, 0-24 hónapos fejlesztéséhez és rehabilitációjához, valamint súlyosan, halmozottan sérültek számára, akár egész életen át.

Szakirodalom
Fröchlich, Andreas D (2000): Bazális stimuláció: bázisterápia súlyosan sérült, IPC-s gyermekek esetében. BGYTF, Budapest

Bobath módszer

A Bobath házaspár által kidolgozott mozgásterápiás eljárás, amelyet a korai agykárosodás okozta mozgás-rendellenességek kezelésére fejlesztettek ki. A Bobath terápiával jól kezelhetőek a központi idegrendszer betegségei, mozgásbeli zavarok, bénulási tünetek, egy testrész vagy teljes test bénulása, tartási, egyensúlyi, mozgási nehézségek, izmok túlfeszülése vagy ernyedtsége.

A terápia célja:
 • az izomtónus megfelelő szabályozása
 • a megfelelő külső ingerre adott mozgásválaszok (reflexmechanizmusok) kialakítása, szabályozása
 • a normális testtartás és ezekből kiinduló mozgási folyamatok fejlesztése, pl. fej és törzs mozgásának szabályozása, a nyak mozgékonysága, a kéz és lábtámasz, az ugráskészség kialakítása és fejlesztése, az életkornak megfelelő helyváltoztatások és testhelyzetek, egyensúly fejlesztése, törzs forgása és fordulás, felegyenesedés
 • mindennapi eszközhasználat és önkiszolgálás elérése
 • deformitások kialakulásának és az izomerő csökkenésének megelőzése

A terápia már csecsemőkorban elkezdhető és a fent említett problémák esetében, bármely életkorban gyakorolható.

Szakirodalom
Csávás Dezsőné (2007): A Bobath-módszer
ELTE BGGYFK, Budapest

Dévény módszer

A magyarországi mozgáskorrekciós eljárások között megjelent egy módszer, amelyet Dévény Anna gyógytornász és művészeti tornaszakedző, mozgáspedagógus dolgozott ki hetvenes évektől kezdve a gyakorlati tapasztalatai alapján. A Dévény-módszer mára ismertté vált másik elnevezése a DSGM. De mit is jelent a DSGM?
A DSGM egy mozaik szó, melynek jelentése: DÉVÉNY SPECIÁLIS MANUÁLIS TECHNIKA- GIMNASZTIKA MÓDSZER. Amint azt az elnevezés is mutatja, a módszer két közös alapelvekkel rendelkező egymásra épülő részből áll.
Komplex, mert a DSGM két részterülete a gyógyítás és a fejlesztés egymásra épül, komplett, mert mindkét tevékenységre megadja a konkrét gyakorlati útmutatást.

Maga a terápia egy kézzel végzett izommozgatási eljárás, amelynek célja a mozgásműködés feltételeinek megteremtése, az izom-ín és kötőszövetrendszer természetes állapotának helyreállítása, másrészt az idegrendszer stimulálása.

A speciális manuál technika alkalmazási területe:
 • a mozgás fejlődés rendellenségei
 • traumatológiai esetekben (törés, ficam, izomsérülés)
 • ortopédiai megbetegedések csecsemő és gyermekkorban (gerincdeformitás, ferdenyak, csípőficam, dongaláb)
 • reumatológiai betegségek kísérő tünetei (pl. izmok rövidülése)
A kezeléseket kizárólag DSGM-szakgyógytornászok végezhetik, akik különböző szervezeti formában dolgoznak: alapítványoknál, kórházakban, magánrendelőben stb.
A szakemberek elérhetőségéről a DÉVÉNY ANNA ALAPÍTVÁNY ad tájékoztatást.

Az alapítvány honlapja, amelyen a módszerről is részletesebben tájékozódhat:
http://www.deveny.hu

Etetésterápia (Etetést, evést, ivást segítő terápia)

A legtöbb gyermek számára az evés egy kellemes élmény, örömet okoz és örömnek a forrása is. Vannak azonban olyan gyermekek, akiknél az evés, illetve az ivás biológiai és/vagy pszichológiai okokból akadályozott, az evés örömforrás helyett nehézséggel, félelemmel járó, ijesztő feladatnak, cselekvésnek tűnik.
A terápia célja, az evési, táplálási nehezítettségek megoldása jól használható módszerek, eszközök alkalmazásával, szülői kompetencia növelésével.
Étkezési tanácsadásra azoknak a szülőknek van szüksége, akiknek a gyermeke:
 • nehezen vagy egyáltalán nem nyel,
 • nem rág, darabos ételt nem fogyaszt el,
 • nehezen forgatja a nyelvével az ételt,
 • ivása nem életkorának megfelelő, nem, vagy keveset iszik,
 • nyelvlökéses nyelése van,
 • nagyfokú nyálazás jellemzi, nem zárja a száját,
 • étkezéskor öklendezik,
 • nem fogadja el az ételeket, akár éhezne is.

Az etetésterápia akkor sikeres, ha minden gyermek arcáról azt tudjuk leolvasni, hogy ,,Enni, inni csuda jó!”

Szakirodalom
Kapronyi Ágnes – Tóth-Vári Ildikó – Váró Anna (é. n.): Ajánlás az evési és etetési problémák ellátására (A Budapesti Korai Fejlesztő Központ belső protokollja 0-5 éves korig)
Budapest, Budapesti Korai Fejlesztő Központ
online:
http://www.koraifejleszto.hu/download/ajanlas_az_evesi_es_etetesi_problemak_ellatasara_bkfk.pdf

Fejlesztés zenei foglalkozások által

A zene szinte valamennyi képességterületre jótékony, fejlesztő hatással bír, pl.:
 • beszédfejlődés
 • mozgásfejlődés (nagy- és finommozgások)
 • értelmi képességek fejlődése (figyelem, emlékezet, koncentráció, gondolkodás, képzelet)
 • érzelmi fejlődés (önkifejezés, esztétikai érzék)
 • szociális képességek (empátia, tolerancia)

A következőkben bemutatunk három olyan lehetőséget, amelyek ilyen formában nem fejlesztő terápiák, de kiváló lehetőségeket biztosítanak arra, hogy gyermekeink értelmi és érzelmi képességeit erősítsük, fejlődésüket a zene erejét felhasználva elősegítsük.

 

1. Ének, tánc várandóság idején (0 éves korban)
A zenetanulás bizonyos módja, illetve a zenéhez való viszonyulás kialakulása már a méhen belül elkezdődhet. A magzat zenei érzékenységét a kismama előkészítheti, fejlesztheti. A várandós anya zenei aktivitása (ének, tánc, hangszerjáték, zenehallgatás) befolyással van a baba muzikalitására, hiszen a magzat a hangélményt és az anyag mozgásának ritmusát is érzékeli. A megfigyelések alapján azok a babák, akik magzati korukból gazdag hangélménnyel rendelkeznek, születésük után lelkileg kiegyensúlyozottabbak, hallásuk érzékenyebb, beszédfejlődésük is gyorsabb.

2. Zenebölcsi (0-3 éves korú gyerekeknek)
A sok mondóka, gyermekdal, ölbeli játék és élő zeneszó egyaránt segít a babáknak és anyukáknak ráhangolódni a zene szépségére, erősíti az anya-gyermek kapcsolatot, segíti a hallás és ritmusérzék kezdeti fázisának kialakulását, a szép, tiszta beszéd kialakulását és az első kis közösségbe való beilleszkedést.
Számos bölcsőde lehetőséget biztosít az ilyen jellegű foglalkozásokra, de mentorhálózatunk is nyújt zenebölcsi szolgáltatást. Zenei foglalkozásaink kisgyermekek számára péntekenként 10 órakor kezdődnek a debreceni Kincses Sziget Mentorházban, ahová szeretettel várunk minden érdeklődőt! A nyíregyházi kisgyermekeket is várjuk, időpont egyeztetés az alábbi telefonszámon: 06 30 889 5957.

3. Zeneóvoda (3-7 éves gyerekeknek)
A foglalkozások célja a korosztálynak megfelelő dal és mondókaanyaggal a hallás, a ritmusérzék kialakítása, a nagy és finommotorikus mozgás fejlesztése zenei eszközökkel, a figyelem és koncentráció serkentése zenehallgatással. A kisgyermekek megismerik a csoportos együttműködés örömét közös énekléssel, zenéléssel. Ezt követően biztos alappal kezdhetnek a gyerekek a kottaolvasás tanulásához, illetve az egyéni zenetanuláshoz kisiskolás korban.

4. Énekkar (3-99 éves korig)
Az énekkarok talán a legismertebb és legtöbb embert megmozgató közösségek, amelyek a zene és az ének erejével kovácsolnak össze embereket és teremtenek ideális feltételeket a komplex képességfejlesztésre.
2017. szeptemberében alakult meg alapítványunk énekkara Kincses Kórus néven. A kórus tagjai koraszülöttek és testvéreik, barátaik – nemcsak óvodások, hanem kisiskolások is.
Kóruspróbáink csütörtökönként 17 órakor vannak a debreceni Kincses Sziget Mentorházban. Elsődleges célunk: élményt adni a gyerekeknek. Csodás szép zenei élményt, amely során a gyermek barátokat talál, figyelme, hallása fejlődik, és nem utolsó sorban zenekedvelővé nevelődik… Várjuk szeretettel mindazok jelentkezését, akik szívesen tartoznának a Kincses Kórus közösségéhez!

Szakirodalom
Urbán Varga Katalin (1999): A zene - mint ősi nyelv - szerepe és lehetőségei a kommunikációban
Beszédgyógyítás 1-2. , p. 55-66.
http://www.tatikazene.hu/doktar/tatizsak_cikkek/a_zene_mint_osi_nyelv.pdf

GMP diagnosztika és terápia

Gósy Mária fonetikus, nyelvész, pszicholingvista nevéhez fűződő GMP diagnosztikai eljárás a gyermek beszédfeldolgozási folyamatainak vizsgálatára irányul.
A diagnosztika célja, hogy felderítse a beszédészlelési, beszédértési elmaradás vagy zavar helyét, típusát és mértékét, amely eredményekre a későbbiekben terápiás folyamat tervezhető.
A diagnosztika és terápia 3-12 éves korosztály számára ajánlott, amely óvodás és iskolás korosztályt egyaránt jelent. A GMP-t általában a következő tünetek esetében javasolható:

Óvodáskorban:

 • tartós hangejtési zavar, erős szótorzítás
 • hibás beszédszerkezet
 • szegényes szókincs
 • túl csendes vagy túl sokat fecseg
 • gyakori visszakérdezés
 • látszólagos figyelmetlenség
 • lassú, megkésett feladatvégzés
 • mondóka, verstanulási nehézség
 • mesehallgatás kerülése
 • megkésett, illetve lassú beszédfejlődés
 • magatartási, viselkedési problémák

Iskoláskorban:

 • gyakori figyelmetlenség
 • lassú munkatempó, gyakori órai lemaradás
 • önálló tanulási tevékenysége nehézkes
 • ingadozó iskolai teljesítmény
 • képességhez viszonyítva gyengébb teljesítmény
 • tanórai passzivitás
 • tartós olvasási és írási problémák
 • megtanult ismeretek kiesése

Szakirodalom
Gósy Mária (2000): A hallástól a tanulásig: folyamatok, anyanyelvi fejlődés, a beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai, vizsgálatok, esetelemzések, fejlesztési sajátosságok
Budapest, Nikol

Katona-módszer


Prof. dr. Katona Ferenc, ideggyógyász, fejlődésneurológus a Budapesti Svábhegyi Gyermekgyógyintézet Fejlődésneurológiai osztályán dolgozta ki a terápiáját. A módszer diagnosztikus eljárás és terápia is egyben.
A Katona-módszer (neurohabilitációs tréning) az eltérő, kóros idegrendszeri fejlődés terápiája – főleg oxigénhiány miatt károsodott csecsemők kezelésére alkalmas.
A tréning lényege, a komplex elemi mozgásminták (mászás, ülésbe húzódzkodás, ülésbe emelkedés, kúszás stb.) kiváltása, gyakoroltatása. A mozgás kiváltását az agy „serkentésével” érjük el azáltal, hogy a csecsemőt különböző „gravitációs helyzetekbe” hozzuk, ami aktiválja az agy azon részét, ahol ezek az elemi mozgásminták tárolva vannak. Az agyból kifutó „parancs” hatására létrejön a mozgásminta, a végrehajtott mozgásról pedig visszajut az agyba az információ. A mozgásminták kiváltása igen egyszerű, a szülők is minden nehézség nélkül megtanulhatják. A feladatok napi rendszerességgel történő végeztetése, a siker alapvető feltétele.
A mozgásterápia a csecsemők agyának automatikus mozgás-szabályozását aktiválja napi 5-6 alkalommal végzett rövid gyakorlatsorokon keresztül. A folyamatos mozgás agyi aktivitást eredményez, mely segíti az agy és az idegrendszer fejlődését. A módszer méltán világhírű, hatékonysága évtizedek óta bizonyított.

Szakirodalom
Katona Ferenc (1990): Fejlődésneurológia és neurohabilitáció
Budapest, Medicina

Kulcsár Mihályné-féle Mozgásterápia

A Kulcsár Mihályné-féle mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzését, illetve a már kialakult tanulási nehézség oldását segíti elő. Carl Henry Delacato, amerikai neurológus által kidolgozott mozgásterápiát Kulcsár Mihályné neuropedagógus fejlesztette tovább és újabb képességterületeket vont be a terápiás gyakorlatsorba.
A terápia lényege: az elemi mozgásminták újra ismétlése, átélése, amely a fejlesztő gyakorlatok során segíti az idegrendszeri struktúrák összekapcsolását, illetve az idegrendszeri érést.
A terápia összetett vizsgálattal kezdődik, ahol a hiányok és éretlenségek felderítése történik. Az állapotfelmérés 2-3 órát is igénybe vehet, az eredmények kiértékelése után történik a fejlesztési területek meghatározása. A terápia egyéni és csoportos formában történik, terápiás szakemberrel. Egy feladatsor elvégzése 20-30 percet vesz igénybe. Mivel a gyakorlatoknak nincs különleges eszközigénye, ezért otthoni körülmények közt, a szülők vezetésével is végezhető a gyakorlás.
Általában 5 éves kortól ajánlható a terápia, de akár felnőttek körében is alkalmazható.

Szakirodalom
Kulcsár Mihályné (2014): A tanulás öröm is lehet - Delacato módszere alapján
Bicske, Magánkiadás

Magyar Mozgáskotta Módszer

Magyar Gábor (pszichológus, testnevelő tanár) egy komplex fejlesztőmódszert dolgozott ki a gyermekek számára. A módszer elsősorban az óvodás-, kisiskolás korosztály mozgásigényére alapozva, játékos formában valósítja meg az értelmi és érzelmi területek fejlesztését.
A mozgásos gyakorlatok során többféle szimbólum alkalmazásával, kottaszerűen megjelenített feladatsorok segítik elő a gyermekek fejlődését. A speciális, erre a célra kialakított eszközökkel könnyebbé válik a szín, forma és alakfelismerés; oldaliság (jobb-bal) kialakulása; téri tájékozódás, számolási készség, a számfogalom megszilárdulása, a mozgások időbeli jegyeinek kialakítása, pontosabb szabályozása; zenei ütemhangsúlyok felismerése.
A módszerben hangsúlyos szerepet kap a gyermek személyiségének komplex fejlesztése is, nem csak a mozgáskoordináció, de a képzelet, gondolkodás, figyelem és emlékezet is fejlődik.

A módszer széleskörűen használható – akár felnőttek számára is –, de különösen ajánlott a következő célcsoportok számára:
 • egészséges 3-7 éves korú gyermekek fejlesztése
 • speciális fejlesztés igénylő 3-7 éves gyermekek nevelése
 • részképesség problémákkal küzdő gyermekek fejlesztése
 • korrekciós osztályokba járó 6-9 éves gyermekek fejlesztése
 • alsó tagozatos általános iskolás gyermekek felzárkóztatása, készségfejlesztése
 • fogyatékos gyermekek nevelése, fejlesztése

Bővebb információ a módszer honlapján is elérhető:
http://www.mozgaskotta.hu/

Megkésett beszédfejlődés terápiája

A megkésett beszédfejlődés terápiájának célja a nyelv- és beszédfejlődésben elmaradást mutató gyermekek beszédindítása és beszédviselkedésének kialakítása.
Ajánlott azoknak a gyermekeknek, akik a kommunikáció- és beszédfejlődésben jelentősebb elmaradást mutatnak. Jelzés értékű, ha 2 éves korban még nem használ beszédhangzókat egy gyermek, 2-3 éves korban aktív (beszélt) szókincsük nem éri el a 70 szót, illetve kommunikációs célú hangkapcsolatot.
A megkésett beszédfejlődés terápiája az egyik legkomplexebb logopédiai terápia. Magában foglalja a beszéd kialakulásához szükséges nagymozgások, finommozgások, hallás, látás, tapintás, kinesztetikus észlelés és koncentráció fejlesztését, továbbá a passzív és aktív szókincs bővítését, a nyelvtan fejlesztését, a beszéd használatára történő szocializációt, a beszédviselkedés kialakítását.

Az érintett gyermekek ellátása a Pedagógiai Szakszolgálatok által történhet egyéni vagy kiscsoportos formában., általában 3 éves kortól.

Szakirodalom
Németh Erzsébet – S. Pintye Mária (2006): Mozdul a szó… - súlyosan akadályozott beszédfejlődésű gyermekek korai integratív fejlesztése
Budapest, Logopédia Kiadó

Hasznos írásokkal találkozhatunk Boér Zsuzsa logopédus-gyógypedagógus szakmai blogján is:
http://logopedia.reblog.hu/

Pető-módszer (Konduktív pedagógia)

A konduktív pedagógiát - más néven Pető-módszert - az 50-es években Pető András, orvos, pszichológus, pedagógus alkotta meg. A módszerrel dolgozó pedagógust konduktornak hívják.
A mára világhírűvé vált komplex pedagógiai módszer a központi idegrendszeri sérült (CP) gyermekek és felnőttek habilitációjában és rehabilitációjában eredményes. Az alapgondolat, hogy az agy plasztikus és tanulékony, így a sérülés következtében kieső funkciókat az agy másik területe átveheti, amit tanulás útján tudunk elérni. A központi idegrendszer sérülésével nem csak a nagymozgások kivitelezése sérül, hanem a kommunikáció, önellátás és a kognitív funkciók, emellett a szocializáció folyamata is megnehezedik. A konduktor ezért komplexen szemléli az egyént, a család és a környezet bevonásával fejleszti a nagy- és finommozgást, az értelmet és érzelmet, a kommunikációt és az önellátást/önállóságot. Tehát nem egy egyszerű gyógytornáról van szó, hanem összetett fejlesztési folyamatról, amit azonban nem külön szakemberek, hanem egy személy, a konduktor végez.
Optimális esetben (életkor és állapot szerint összeállított) csoportban történik a fejlesztés; a konduktor irányításával a szülők segítik a kisgyermekük tanulási folyamatát, majd később a gyerekek szülő nélkül maradnak a csoportban. Általában a foglalkozások menete kötött, a napirendhez illeszkedik: pl. egymás köszöntése, mozgásfejlesztés, játéktevékenység, önellátás (étkezés, öltözködés, bilizés). A csoportban a gyermekek és a szülők egymástól is sokat tanulnak, motiváló hatása van a közös éneklésnek és tevékenykedésnek.
A konduktív pedagógia egyik fontos célja, hogy nem mechanikus és passzív mozgásokat gyakoroltatnak, hanem játékosan rávezetik a fejlesztendő személyt (gyermeket vagy felnőttet) az önálló, aktív mozgásra. Ebben, elsősorban gyermekek esetében, nagy segítségünkre vannak a dalok és mondókák, amik ritmust adnak a mozgásnak. Az egyes mozgásokhoz kapcsolt énekek sokszor beindítják automatikusan a mozgássort is.

Szakirodalom
Deák Adrienn - Kollega Tarsoly István (szerk., 2016): Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből
Budapest, Pető András Főiskola

Sindelar-program

Brigitte Sindelar pszichológus, pszichoterapeuta komplex fejlesztő programja az idegi eredetű tanulási és magatartási zavarok terápiája. A komplex fejlesztő program célja a részképességek gyengesége miatt kialakuló tanulási zavar megelőzése, illetve annak elmélyülésének megakadályozása.
A program vizsgálattal indul, amely során nem csak a hibás funkciók feltérképezésére, hanem minden fontosabb képességterület megismerésére törekednek, így tágabb perspektívában kezdődhet el a terápiás folyamat felépítése. A terápia alapelve szerint arról a szintről kell kezdeni a fejlesztést, ahol a kognitív képesség még megfelelően működik. Abban az esetben is, ha ez a szint a gyermek életkorához képest jelentősen elmarad. A program az ismeretszerzés legfontosabb területeit érinti, pl. figyelem, észlelés, észlelési területek összekapcsolása, emlékezet, sorrendiség, téri tájékozódás.

A terápia a következő esetekben javasolt:
 • a gyermek életkorához képest egyes értelmi területeken, részképességekben jelentősen elmarad
 • figyelemzavar
 • észlelési problémák
 • mozgáskoordinációs problémák
 • diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia vagy ezek gyanúja
 • tanulásban akadályozottság
 • enyhe értelmi fogyatékosság

Az ajánlott korosztály az óvodásoké (5 éves kortól), illetve az általános iskolásoké.

Szakirodalom
Sedlak, Franz – Sindelar, Brigitte (2005): "De jó, már én is tudom!" - Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek korai fejlesztése
Budapest, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

TSMT és HRG


Lakatos Katalin Ph.D. nevéhez fűződik a Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT-I,
TSMT II és HRG) módszerek kidolgozása, illetve a BHRG alapítvány létrehozása.
Kutatásaiban a sikeres iskolai beválást akadályozó motoros, pszichés-kognitív és szociális területeken jelentkező tünetegyütteseket kereste a különböző élet szakaszokban. Vizsgálatai egyértelműen bebizonyították, hogy a tünetek tartós megléte, organikus éretlenségre, érési zavarra utalnak.
Az általa kidolgozott terápiák elsődleges célja az idegrendszer érésének elősegítése. Nagyon fontos a korai felismerés, a beazonosítás, ugyanis az idegrendszeri alapstruktúrák funkcionális és integrációs együttműködésének hiánya sikertelen iskolai beváláshoz vezet.

A TSMT terápiát 3-6 hónapos kortól el lehet kezdeni, a szenzitív periódus 9 éves korig tart, de akár 14-15 éves korban is elkezdhető a terápia.
Hogyan is zajlik egy-egy ilyen terápia? Egyéni szenzomotoros fejlesztés a TSMT I - (Tervezett Szenzomotoros Tréning / egyéni) módszer esetében egyénre szabott feladatsorokat tanít be a terapeuta a családnak, melyet otthon kell végezni meghatározott időkeretben, amit később természetesen kontroll találkozások követnek.
A TSMT II - módszer már csoportos szenzomotoros fejlesztést jelent. Ide a gyermek akkor kerülhet, ha már elvégzett bizonyos számú egyéni tréninget, illetve megtanult aktívan együttműködni a terapeutával és a felmérő vizsgálat 50-75% közötti eredményt mutatott. A TSMT II esetében azonos problémával küzdő gyermekeket fejlesztenek homogén csoportokban a gyógypedagógusok, változatos eszköztárral ellátott tornateremben, játékoskeretek között.
A módszercsoport harmadik eleme a Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG). A feladatokat ekkor vízben alkalmazzák, amelynek elméleti alapja egyébként megegyezik a "szárazföldi" szenzoros tornáéval. Itt is homogén (hasonló problémákkal, sajátosságokkal bíró gyermekek) csoportokat alakítanak ki, melyeknek speciális egymásra épülő feladatsoraik vannak. A csoportos fejlesztés ellenére is minden esetben a saját fejlődési tempóhoz lehet igazítani a HRG-terápiát.

A módszerről bővebben tájékozódni lehet a BHRG Alapítvány honlapján:
http://bhrg.hu/

Ulwila zeneoktatási és zeneterápiás módszer

Az Ulwila-módszer kidolgozója Heinrich Ullrich német zenetanár, gyógypedagógus és Hermann-Josef Wilbert egyetemi tanár – innen a módszer neve: Ul-Wi-la. Az Ulwila-módszer, más néven színes kotta módszer egy olyan zenepedagógiai rendszer, amelyet kifejezetten fogyatékkal élő gyermekek számára fejlesztettek ki. Komplex módszerükben helyet kap a közös ének, a tánc, zeneoktatás és közös zenekari próba.
Mindezek megvalósításához pedig Ullrich innovatív módszert dolgozott ki a kottaolvasás elsajátítására. A módszer alapja, hogy a hangokat nem vonalrendszerben ábrázolja, hanem színekkel jelöli a hangok magasságát. A félhangok színkombinációkból alakulnak ki. Az így leírt speciális kották nem igényelnek komplex gondolkodást, még csak a színek ismeretét sem: hosszas gyakorlás után kell a színeket azonosítani bizonyos hangokkal. A kottában való eligazodást az Ulwila-hangszereken megjelenő színek is segítik. Ullrich egyszerű, „áttekinthető” hangszereket is kifejlesztett a módszerhez, amelyek fából készülnek, kellemes hangzásúak, elektromos áram nélküliek.
A német módszert Vető Anna gyógypedagógus adaptálta magyarra 1991-ben. Ugyanígy színkódokra támaszkodik egy másik magyarországi technika: a szivárványkotta módszer, amelyet Stifán Orsolya dolgozott ki és a bizonytalanul éneklő szülőknek is támogatást nyújt (egy egyszerű hangszertanulási metódussal, amely révén a hangszer segít a tiszta éneklésben).

Az Ulwila-módszer módszer már 5-6 éves kortól ajánlható a gyermek érdeklődésétől függően, de felnőttek is bátran próbálkozhatnak elsajátításával.

Szakirodalom
Bakos Anita. (2014.):Zenetanulás színesen.A színes kotta módszer magyar nyelvű kiadványai
http://www.parlando.hu/2014/2014-3/Bakos_Anita_Zenetanulas.pdf
Stifán Orsolya (2012): Az én szivárványos zenekönyvem. Kaposvár, Lililibri
Vető Anna, Heinrich Ullrich. (1997). ULWILA Színeskotta - Tanári kézikönyv zeneoktatáshoz. Budapest, Down Alapítvány.

Vojta terápia

A terápia alapja az a neurológiai felismerés, hogy a teljesértékű élethez szükséges mozgásminták (fejtartás, ülés, kúszás, mászás, járás, kapaszkodás) a reflexek szintjén már a legkorábbi csecsemőkorban is kiválthatók és rögzíthetők – mindez pedig a későbbi mozgászavarok megelőzése, illetve enyhítése érdekében is nagyhatékonysággal történhet.
A gyermekek megfelelő pozicionálásával, testtájainak, végtagjainak ingerlésével, nyomásával olyan mozgásminták válthatók ki, amelyek hatására javulás következhet be a mozgásban, a testtartásban, a nyelésben, illetve a beszédben is (a mozgásminták kiváltása a központi idegrendszer egyes struktúráit stimulálja célzottan). A terápia rendszerességének biztosításához a szülőnek a gyógytornász által betanított tornagyakorlatokat kell végrehajtania napi 3-4 alkalommal. A terápia hatékonysága természetesen függ a sérülés mértékétől, jellegétől is, de sok esetben hoz érdemi javulást, fejlődést magával.
Az eljárás alkalmazható, csecsemő-kisgyermek és felnőtt korban is, leghatékonyabb azonban a korai időszakban, kb. 6 hónapos korig.

Szakirodalom
Szátvári Emese Tünde (2016): A Vojta V. módszer, korai felismerés – korai intervenció
Fizioterápia- A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága Szakmai Folyóirata, 4. sz. 8-12.

 

II. Intézmények, szakemberek

 

Országos Szakértői Bizottságok

Mozgásszervi fogyatékosság:
Telefon / fax: 1 / 220 64 59
Honlap: http://www.mozgasvizsgalo.hu/

Érzékszervi – látási – fogyatékosság:
Telefon / Fax: 1 / 363 1561
Honlap: http://fpsz.hu/fpsz-latasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye/

Érzékszervi – hallási – fogyatékosság:
Telefon / Fax: 1 / 422 1493
Honlap: http://fpsz.hu/hallasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye-orszagos-illetekesseg

Beszédszervi fogyatékosság:
Telefon / Fax: 1 / 203 8497
Honlap: http://fpsz.hu/beszedvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye-orszagos-illetekesseg/

Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok

Hajdú-Bihar MegyeHajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság
Tel/fax: 52/342-494
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
honlap: http://www.hbmpsz.sulinet.hu/debreceni-tagintezmeny

Értelmi fogyatékosság esetében:
Telefon/fax 52/344-121
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Református EGYMI Debreceni Tagintézménye
Telefon: +36-30-328-7288
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
honlap: http://reformatusegymi.reformatus.hu/tagintezmeny/debrecen


Az intézmény 2012 szeptemberétől működik Debrecenben. Jelenleg több megye – Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg – óvodájában, iskolájában nyújtanak segítséget.Jász-Nagykun-Szolnok Megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság
Tel: 56/515-260
Fax: 56/515-261
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: http://jnszmpsz.hu/


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény, Megyei Szakértői Bizottság
Tel:
Fax:
Email:
Honlap: https://szabolcsmegyeszakszolgalat.webnode.hu/nyiregyhaza-megyei-szakertoi-bizottsag/


A megyei pedagógiai szakszolgálatok honlapján megtalálhatóak a hozzájuk tartozó tagintézmények településenkénti elérhetőségei.

Hajdú-Bihar Megyében elérhető terápiás szakemberek, intézményekBÖLCSŐDÉK

Intézmény

Cím, telefon

Honlap, Email

Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Honvéd Utcai Tagintézmény (0-6 év között)

4026 Debrecen, Honvéd u. 20-22.

Tel: 52/414-490http://www.debrecenibolcsik.hu/index.php?k=htm/tagintezmeny/honved.htm

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye
Görgey Utcai Tagintézmény
4032 Debrecen, Görgey u. 3.Tel: 52/489-220http://www.debrecenibolcsik.hu/index.php?k=htm/tagintezmeny/gorgei.htm

Email: bolcsi18@net-portal.hu

Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye
Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai Tagintézmény


4028 Debrecen, Gáborjáni Sz. K. u 2.

Tel: 52/310-312http://debrecenibolcsik.hu/index.php?k=htm/tagintezmeny/gaborjan.htm

Email: bolcsi10@net-portal.hu